• 1 РЖ Интер-Трансшпед
  АД-Скопје

  РЖ „Интер-Трнсшпед“ АД-Скопје е акционерско друштво, кое е еден од повеќето правни наследници произлезени по распадот и трансфорацијата на некогашниот индустриски гигант рудници и железарница Скопје - Скопје.
 • 2 РЖ Интер-Трансшпед
  АД-Скопје

  РЖ „Интер-Трансшпед“ АД-Скопје располага и со голем број други објекти и богата инфраструктура во самиот круг на железарницата, кои обезбедуваат можност за развој на друштвото во повеќе насоки и развој на други дејност.
 • 3 РЖ Интер-Трансшпед
  АД-Скопје

  Карактеристиките на материјалот што се расчистува и се транспортира предизвикува високи механички и термички оптоварување на машините, што работните услови ги чини непосредно потешки во споредба со услови во кои слични машини работат...
 • 4 РЖ Интер-Трансшпед
  АД-Скопје

  Во моментот основна дејност на друштвото е со својата тешка механизација (булдожери, утоварачи, багери и сл.), како и со своите тешки товарни возила (камиони и ...
 • 5 РЖ Интер-Трансшпед
  АД-Скопје

  РЖ „Интер-Трнсшпед“ АД-Скопје е акционерско друштво, кое е еден од повеќето правни наследници произлезени по распадот и трансфорацијата на некогашниот индустриски гигант рудници и железарница Скопје - Скопје.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ЗА НАС

Карактеристиките на работните задачи и тешките услови во кои тие се извршуваат, е исполнувањето РЖ „Интер-Трнсшпед“ АД-Скопјена задачите поврзани со производствениот процес во погоните на „Макстил“ АД-Скопје. Тука пред се се мисли на расчистувањето и транспортот на огромните количества отпаден материјал што се создава во процесот на производство на челик во погоните на АД „Макстил“. Овде возилата и машините со кои се извршуваат овие задачи се исто изложени на особено големи предизвици, односно екстремно тешки услови за работа. Карактеристиките на материјалот што се расчистува и се транспортира предизвикува високи механички и термички оптоварување на машините, што работните услови ги чини непосредно потешки во споредба со услови во кои слични машини работат (градилишта, површински копови и сл.). Одржувањето, кое според се е многу зачестено и интензивно, се извршува со сопствени сили и средства, односно од страна на сопствениот стручен кадар, во механичко-ремонтната работилница во рамките на друштвото.